KOMRA rrjeti i pajtimit

25.06.2009.

Grupet e grave – Prishtinë, Kosovë -25.06.2009.

2009, Grupet e grave, Konsultimet nacionale, Kosova, Shoqatat e grave

Organizator i konsultimeve ishte organizata jo-qeveritare Partners Kosova. Kanë marrë pjesë 24 përfaqësuese të organizatave të grave nga Kosovar të cilat merren me drejtat e njeriut dhe ofrim të ndihmës viktimave. U shfaq filmi Ballafaqimi me të vërtetën: Komisionet e së vërtetës dhe shoqëritë në transicion. Fjalët hyrëse i bënë Shukrije Gashi (Partners Kosova), Nora Ahmetaj (aktiviste për të drejtat e njeriut, Kosovë), Suzana Kunac (B.a.b.e.) dhe Gazmir Raci, (Pro Peace Platform).

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.