KOMRA rrjeti i pajtimit

06.03.2010.

Bashkësia lokale –Zenicë, B dhe H- 06.03.2010.

2010, B dhe H, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale

Konsultimet u organizuan nga Shoqata e gazetarëve të BeH dhe Lidhja e Shoqatave të të burgosurve të kampeve të përqendrimit nga Zenica–Doboji. Në takim morën pjesë 41 pjesëmarrës, që ishin përfaqësues të shoqatave të viktimave, të të burgosurve të kampeve të përqendrimit, organizatave joqeveritare, gazetarë, si dhe përfaqësues të institucioneve qytetare (Qendra për punë sociale dhe Qendra për shëndet mendor). Fjalën hyrëse e mbajti Amir Kulagiq, anëtarë i Këshillit Koordinues të Koalicionit për KOMRA-në (Srebrenicë, BeH), ndërsa për rrjedhën e deritashme të procesit konsultativ foli Natasha Kandiq, (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi). Takimin e moderoi Borka Rudiq, Sekretare e Përgjithshme e gazetarëve të BeH (BeH).  

Sugjerimet, opinionet dhe rekomandimet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.