РЕКОМ мрежа за помирување

06.03.2010.

Локална заедница-Зеница, БиХ-06.03.2010.

2010, БиХ, локални ѕаедниции, локални консултации

Консултации со локалната заедница на Зеничко-добојскиот кантон за основањето на РЕКОМ

Консултациите ги организираа Здружението БХ Новинари и Сојузот на здруженијата на логорашите на ЗЕ-ДО кантонот. На собирот присуствуваше 41 учпесник и тоа претставници на здруженијата на жртвите, на логорашите, невладини организации, новинари, како и претставници на градските установи (Центарот за социјална работа и Центарот за ментално здравје). Воведничар беше Амир Кулагиќ, член на Координативниот совет на Коалиција за РЕКОМ (Сребреница, БиХ), а дотогашниот тек на консултативниот процес го претстави Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија). Со собирот модерираше Борка Рудиќ, генерален секретар на БХ Новинари (БиХ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Transkript

Prijedlozi, mišljenja i preporuke

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.