KOMRA rrjeti i pajtimit

08.05.2010.

Bashkësia lokale -Sombor, Serbi-08.05.2010.

2010, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale, Serbia

Konsultimet me bashkësinë lokale për themelimin e KOMRA-së janë zhvilluar në objektin e Asamblesë së qytetit të Somborit. Konsultimet i organizoi Liceu i Hapur, organizatë joqeveritare nga Sombori. Në takimin, të cilin e hapi Gojko Mishkoviq (Liceu i Hapur, Sombor) morën pjesë 25 pjesëmarrës. Sqarimin e saj se pse KOMRA, e paraqiti Zsuzsanna Szerencses, gazetare nga Novi Sadi, ndërsa Sandra Orloviq (Fondi për të Drejtën Humanitare) prezantoi rrjedhën e deritashme të procesit konsultativ për modelin e KOMRA-së, si dhe udhëhoqi diskutimin në lidhje me modelin e KOMRA-së.   

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.