KOMRA rrjeti i pajtimit

18.07.2009.

Bashkësia lokale -Zvornik, B dhe H-18.07.2009.

2009, B dhe H, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale

Konsultimet i kanë organizuar Shoqata “Anima 2005” (BeH) dhe Shoqata e familjeve të personave të rrëmbyer e të zhdukur të Komunës së Zvornikut (BeH). Në tubim kanë qenë 22 pjesëmarrës, dhe ata përfaqësues të shoqatave të viktimave, familjarët e dëshmorëve të rënë, të organizatave joqeveritare, bashkësive vendore, institucioneve fetare dhe të mediave. Në konsultime kanë marrë pjesë të dërguarit e Zyrës së përfaqësuesit të lartë në BeH, të Organizatës për Siguri deh Bashkëpunim në Evropë (OSBE), dhe të Qendrës ndërkombëtare për të drejtën në tranzicion. Fjalët e hyrjes i kanë mbajtur Mevludin Lupiq (Shoqatat e familjeve të personave të rrëmbyer e të zhduku të Komunës së Zvornikut, BeH), Branko Todoroviq (Këshilli i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në RS, BeH) dhe Natasha Kandiq (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), ndërsa tubimin e ka moderuar Vehid Shehiq (Forumi i Qytetarëve të Tuzllës, BeH).

Propozimet, mendimet, rekomandimet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.