РЕКОМ мрежа за помирување

18.07.2009.

Локална заедница-Зворник, БиХ-18.07.2009.

2009, БиХ, Локални заедници, локални консултации

Консултации со локалната заедница за основањето на РЕКОМ

Консултациите ги организираа Здружението Anima 2005 (БиХ) и Здружението на семејствата на заробените и исчезнатите од општина Зворник (БиХ). На собирот присуствуваа 22 учесници, и тоа претставници на здруженијата на жртвите, семејствата на паднатите борци и ветерани, невладини организации, месни заед ници, верски институции и медиуми. Во консултациите учество земаа и претставниците на Канцеларијата на Високиот претставник во БиХ, на Организацијата за европска безбедност и соработка (OБСЕ), и на Меѓународниот центар за транзициска правда. Воведничари беа Мевлудин Лупиќ (Здружение на семејствата на заробените и исчезнатите од општина Зворник, БиХ), Бранко Тодоровиќ (Хелсиншки одбор за човекови права во РС, БиХ) и Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија). Со собирот модерираше Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, mišljenja, preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.