KOMRA rrjeti i pajtimit

Celebici_roll_up

29.09.2007.

Gazetarët –Sarajevë, B dhe H-29.09.2007.

2007, B dhe H, Gazetarët, Konsultimet rajonale

Celebici_roll_up

Konsultat rajonale me gazetarë: Instrumentet për zbardhjen e fakteve mbi krimet e luftës në ish Jugosllavi

Organizatorët e konsultave ishin Fondi për të Drej­tën Humanitare, Qendra Kërkimore­Dokumentu­ese dhe Documenta, në bashkëpunim me Sho­qatën e gazetarëve të BH, Shoqatën e gazetarëve të pavarur të Vojvodinës, Shoqatën e gazetarëve të pavarur të Serbisë, Qendrën Ndërkombëtare për edukimin e gazetarëve (Kroaci) dhe Qendrën ndërkombëtare për drejtësi tranzicionale (ICTJ). Kanë marrë pjesë 31 gazetarë, fjalën hyrëse e kanë mbajtur Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), Vesna Teršelič (Documenta, Kroaci) dhe Mirsad Tokača (Qendra Kërkimore­Dokumentuese, BH), ndërsa moderatorët kanë qenë Nerma Jelačić (BIRN BH) dhe Rade Radova­nović (TV Avala, Serbi). Mbi tubimin kanë infor­muar Beta dhe Agjencioni VranjePress.

Konsultat rajonale me gazetarë

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.