KOMRA rrjeti i pajtimit

Reg_kons_nvo

29.10.2007.

Organizatat për të drejtat e njeriut -Beograd, Serbi -29.10.2007.

2007, Konsultimet rajonale, OJQ, Serbia

Reg_kons_nvo

Konsultat rajonale me organizatat për të drejtat e njeriut mbi instrumentet për zbardhjen dhe tregimin e fakteve mbi krimet e luftës

Konsultat i kanë organizuar Fondi për të Drejtën Humanitare, Documenta dhe Qendra Kërkimore­Dokumentuese. Kanë marrë pjesë 36 përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut nga rajo­ni. Fjalët hyrëse mbajtën Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), Vesna Teršelič (Documenta, Kroaci) dhe Mirsad Tokača (Qendra Kërkimore­Dokumentuese, BH), kurse moderatore e tubimit ishte Sandra Orlović (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi). Mediat që raportuan për kon­sultat janë Danas, Beta, Pcnen.com, Infobiro.tv, Radio Evropa e Lirë, Crnps.org.rs dhe H­Alter.

Konsultat rajonale me organizatat për të drejtat e njeriut mbi instrumentet për zbardhjen dhe tregimin e fakteve mbi krimet e luftës

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.