РЕКОМ мрежа за помирување

Reg_kons_nvo

29.10.2007.

Oрганизации за човекови права-Белград, Србија-29.10.2007.

2007

Reg_kons_nvo

Регионални консултации со организациите за човекови права за инструментите и иницијативите за утврдување и кажување на фактите за воените злосторства во бивша Југославија

Консултациите беа организирани од Фондот за хуманитарно право, Documenta и Истражувачко-документацискиот центар. Учествуваа 36 претставници на организации за човекови права од регионот. Воведничари беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Весна Тершелич (Documenta, Хрватска) и Мирсад Токача (Истражувачко-документацискиот центар, БиХ), а модератор на собирот беше Сандра Орловиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија). Медиуми кои известија за консултациите беа Данас, Бета, Pcnen.com, Infobiro.tv, Радио Слободна Европа, Crnps.org.rs и H-Alter.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.