KOMRA rrjeti i pajtimit

08.07.2007.

Të rinjtë -Beograd, Serbi-08.07.2007.

2007, Konsultimet nacionale, Serbia, Të Rinjtë

Konsultat i organizoi Fondi për të Drejtën Huma­nitare. Morën pjesë 25 aktivistë nga organizatat e të rinjve nga Serbia. Fjalën hyrëse e mbajtën Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi) dhe Andrej Nosov (Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut, Serbi) dhe tubimin e moderoi Marijana Toma (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi). Diskutimi është zhvilluar mbi temat: Roli i të rinj­ve në procesin e ballafaqimit me të kaluarën në ish Jugosllavi, Rëndësia e zbardhjes së fakteve mbi kri­met nga e kaluara për brezat post-konfliktit dhe Roli i të rinjve në luftën kundër mohimit dhe relativizimit të krimit në zbardhjen dhe tregimin e të vërtetës.

Konsultat kombëtare me të rinjtë mbi mekanizmat e ballafaqimit me të kaluarën

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.