РЕКОМ мрежа за помирување

08.07.2007.

Mлади–Белград, Србија-08.07.2007.

2007, млади, Национални консултации, Србија

Национални консултации со младите за механизмите за утврдување и кажување на вистината

Консултациите ги организираше Фондот за хуманитарно право. Учествуваа 25 активисти на организации на младите од цела Србија. Воведничари беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Андреј Носов (Иницијатива на младите за човекови права, Србија). Собирот го модерираше Маријана Тома (Фонд за хуманитарно право, Србија). Дискусијата се водеше на следните теми: Улогата на младите во процесот на соочување со минатото во бивша ЈугославијаЗначење на утврдувањето на фактите за злосторствата од минатото за постконфликтните генерации и Улогата на младите во борбата против одрекувањето и релативизирањето на злосторствата, во утврдувањето и кажувањето на вистината.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.