KOMRA rrjeti i pajtimit

27.06.2007.

Të rinjtë –Sarajevë, B dhe H-27.06.2007.

2007, B dhe H, Konsultimet nacionale, Të Rinjtë

Konsultat i ka organizuar Qendra Kërkimore­b Do­kumentuese. Kanë marrë pjesë 11 përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me të rinjtë, si dhe dy përfaqësues të organizatave të të rinjve të partive politike. Fjalën hyrëse e kanë mbajtur Mirsad Tokača (Qendra Kërkimore­Dokumentue­se, BH) dhe Marijana Toma (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), tubimin e moderoi Dejana Grbić (Nisma rinore për të drejtat e njeriut, BH).

Konsultat kombëtare me të rinjtë mbi ballafaqimin me të kaluarën

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.