РЕКОМ мрежа за помирување

27.06.2007.

Mлади-Сараево, БиХ -27.06.2007.

2007, БиХ, млади, Национални консултации

 Национални консултации со младите за механизмите за утврдување и кажување на вистината

Консултациите ги организираше Истражувачко-документацискиот центар. Учествуваа 11 претставници на невладини организации кои се занимаваат со младите, како и двајца претставници на подмладоци на политички партии. Воведничари беа Мирсад Токача (Истражувачко-документациски центар, БиХ) и Маријана Тома (Фонд за хуманитарно право, Србија), a со собирот модерираше Дејана Грбиќ (Иницијатива на младите за човекови права, БиХ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.