KOMRA rrjeti i pajtimit

20.07.2007.

Të rinjtë -Zagreb, Kroaci -20.07.2007.

2007, Konsultimet nacionale, Kroacia, Të Rinjtë

Organizatorët e këtyre konsultave kanë qenë Documenta dhe Rrjeti i të rinjve i Kroacisë. Kanë marrë pjesë 18 aktivistë të rinj të organizatave për të drejtat e njeriut. Fjalën hyrëse e mbajtën Vesna Teršelič (Documenta, Kroaci), Emina Bužinkić (Rrjeti rinor i Kroacisë, Kroaci), Marijana Toma (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), Srđan Antić (Qendra Nansen dialog Osijek, Kroaci) dhe Helena Bučko (Grupi i të rinjve për paqe Dunav [Danub], Kroaci). Janë shfaqur filmat Të gjithë me qejf do ta hidhnin gurin, e autorit Nenad Vukosa­vljević, në produksion të Qendrës për aksion jovio­lent, 2007, dhe video­xhirimi i kujtimeve vetjake të luftës, e autorit Davor Konjikušić, në produksion të Documentës, 2006.

Konsultat kombëtare me të rinjtë mbi ballafaqimin me të kaluarën

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.