РЕКОМ мрежа за помирување

20.07.2007.

Mлади–Загреб, Хрватска-20.07.2007.

2007, млади, Национални консултации, Хрватска

Национални консултации со организациите на младите за соочувањето со минатото

Организатори на овие консултации беа Documenta и Мрежата на младите на Хрватска. Учествуваа 18 млади активисти на организации за човекови права. Воведничари беа Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), Емина Бужинкиќ (Мрежа на младите на Хрватска, Хрватска), Маријана Тома (Фонд за хуманитарно право, Србија), Срѓан Антиќ (Нансен дијалог центар од Осијек, Хрватска) и Хелена Бучко (Мировна група на младите Дунав, Хрватска). беа прикажани филмовите: Сите радо би фрлиле камен, на а второт Ненад Вукосављевиќ, во продукција на Центарот за ненасилна акција, 2007, и Видеоснимка на личните сеќавања на војната, на авторот Давор Коњикушиќ, во продукција на Documentа, 2006.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.