KOMRA rrjeti i pajtimit

27.06.2009.

Të burgosurit në kampet e përqendrimit dhe aktivistët e OJQ-ve -Trebinje, B dhe H-27.06.2009.

2009, B dhe H, Konsultimet lokale, OJQ, të burgosur

27 qershor 2009.
Konsultat i organizuan qendra për bashkëpunim qytetar dhe nga Livno dhe Solidariteti për jug nga Trebinja. Nga 10 pjesëmarrës një ka qenë përfaqë- sues i mexhlisit të Bashkësisë islame Trebinje. Fjalën hyrëse e mbajtën Nataša Kandid (Fondi për të Drejtën Humanitare), Aleksandra Letid (Komiteti i Helsinkit i Republika Serbska), dhe moderatorët Sonja Garid (Qendra për bashkëpunim qytetar, Livno) dhe Stanko Buha (Solidariteti për jug, Trebinje). Për tubimin kanë raportuar Radio- televizioni i Republika Serbska dhe Radio Evropa e lirë. Pjesëmarrësit5 e kanë përkrahur themelimin e KOMRA. Artikuj për konsultat kanë botuar EuroBlic, Nezavisne novine dhe agjensioni SRNA.

Konsultat lokale me shoqatat e viktimave

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.