KOMRA rrjeti i pajtimit

06.06.2009.

Të burgosurit në kampet e përqendrimit, të burgosurit, mbrojtësit dhe viktimat e luftës -Novi Travnik, B dhe H-06.06.2009.

2009, B dhe H, Bashkësitë fetare, Konsultimet lokale, Të burgosurit, Veteranët

Konsultat janë organizuar nga Forumi i qytetarëve të Tuzllës, gjatë të cilave për herë të parë janë takuar përfaqësuesit e shoqatave të bashkësive lokale kroate dhe boshnjake të mbajturve nëpër kampe. Morën pjesë 24 përfaqësues të shoqatave të të mbajturve në kampe, familjeve të dëshmorëve, luftëtarëve të rënë, si dhe një shoqatë e viktimave civile të luftës. Udhëheqësit ishin Vehid Šehić (Forumi i qytetarëve të Tuzllës), Eugen Jakovčić (Documenta, Kroaci) dhe Bogdan Ivanišević (Qendra ndërkombëtare për drejtësi tranzicionale).

Konsulta lokale me shoqatat e të burgosurve

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.