РЕКОМ мрежа за помирување

06.06.2009.

Логораши, затвореници, борци и жртви на војната-Нови Травник, БиХ-06.06.2009.

2009, БиХ, бранители, ветерани, здружениа на жртвите, логораши, локални консултации

Локални консултации со здруженијата на логораши, затвореници, борци и жртви на војната за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите беа организирани од Форумот на граѓаните на Тузла, а на нив за првпат се сретнаа претставници на хрватските и бошњачките здруженија на логораши од локалната заедница. Учествуваа 24 претставници на здруженија на логораши, семејства на шехид, на паднатите борци, како и едно Здружение на цивилните жртви на војната. Воведничари беа Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ), Еуген Јаковчиќ (Documenta, Хрватска) и Богдан Иванишевиќ (Меѓународен центар за транзициска правда). Најава за настанот објави порталот live.ba.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript