РЕКОМ мрежа за помирување

06.06.2009.

Логораши, затвореници, борци и жртви на војната-Нови Травник, БиХ-06.06.2009.

2009, БиХ, бранители, ветерани, здружениа на жртвите, логораши, локални консултации

Локални консултации со здруженијата на логораши, затвореници, борци и жртви на војната за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите беа организирани од Форумот на граѓаните на Тузла, а на нив за првпат се сретнаа претставници на хрватските и бошњачките здруженија на логораши од локалната заедница. Учествуваа 24 претставници на здруженија на логораши, семејства на шехид, на паднатите борци, како и едно Здружение на цивилните жртви на војната. Воведничари беа Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ), Еуген Јаковчиќ (Documenta, Хрватска) и Богдан Иванишевиќ (Меѓународен центар за транзициска правда). Најава за настанот објави порталот live.ba.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.