KOMRA rrjeti i pajtimit

28.03.2009.

OJQ-Pançevë, Serbi -28.03.2009.

2009, Konsultimet nacionale, OJQ, Serbia

Konsultat e para me shoqërinë civile në Vojvodinë i organizoi Aksioni qytetar i Pançevës. Në kon- sultat morën  pjesë 27 veta, prej të cilëve shumica ishin përfaqësues të organizatave joqeveritare, disa gazetarë, dy përfaqësues të Komunës Hebreje të Pançevës, dhe tri përfaqësues të partive politike. Fjalën hyrëse e mbajtën Marijana Toma (Impunity Watch, Serbi), Dinko Gruhonjić (Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës, Serbi), Andrej Nosov (Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut, Serbi) dhe Abdullah Ferizi (Forumi ZFD, Kosovë). Mediumet që kanë shkruar  për tubimin  ishin Kurir, Liberta- tea, Pançevac, RTV Pançevo, Radio Vojvodina.

Konsultat kombëtare me shoqërinë civile për nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.