РЕКОМ мрежа за помирување

28.03.2009.

НВО-Панчево, Србија-28.03.2009.

2009, Национални консултации, НВО, Србија

Национални консултации со цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

Првите консултации со цивилното општество во Војводина ги организираше Граѓанска акција Панчево. Во консултациите учествуваа 27 лица, од кои најголем број претставници на невладини организации и активисти, неколку новинари, двајца претставници на Еврејската општина Панчево и тројца претставници на политички партии. Воведничари беа Маријана Тома (Impunity Watch, Србија), Динко Грухоњиќ (Независно здружение на новинарите на Војводина, Србија), Андреј Носов (Иницијатива на младите за човекови права, Србија) и Абдулах Феризи (Forum ZFD, Косово). Медиуми кои пишуваа за собирот се Курир, Libertatea, Панчевац, РТВ Панчево, Радио Војводина.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Izveštaj

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.