KOMRA rrjeti i pajtimit

16.04.2009.

Të Rinjtë -Beograd, Serbi – 16.04.2009.

2009, Konsultimet nacionale, Serbia, Të Rinjtë

Konsultat i organizoi organizata joqeveritare Frak- tal. Pjesëmarrësit (31) – studentë dhe nxënës të shkollave të mesme – aktivistë të Fraktal, nga ini- ciativat qytetare dhe të Iniciativës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, debatuan në kuadër të katër grupeve punuese, të cilat i formuan propozimet, përfundimet dhe sugjerimet e përbashkëta. Fjalët hyrëse i mbajtën Shukrije Gashi (Partners Kosova Center for Conflict Managment, Kosovë), AndrejNosov (Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut, Ser- bi) dhe Filip Pavlovic (Fraktal, Serbi).

Konsultat Kombëtare me shoqatat e viktimave për iniciativën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.