РЕКОМ мрежа за помирување

16.04.2009.

Млади-Белград, Србија-16.04.2009.

2009, млади, Србија

Национални нонсултации со младите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Fraktal. Учесниците (31) – студенти и средношколци, активисти на Fraktal, на Граѓанските иницијативи и на Иницијативата на младите за човекови права – расправаа во рамки на четири работни групи. На нив се формираа заеднички предлози, заклучоци и препораки. Воведничари беа Шукрије Гаши (Partners Kosovo-Center for Conflict Managment, Косово), Андреј Носов (Иницијатива на младите за човекови права, Србија) и Филип Павловиќ (Fraktal, Србија).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript