РЕКОМ мрежа за помирување

16.04.2009.

Млади-Белград, Србија-16.04.2009.

2009, млади, Србија

Национални нонсултации со младите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Fraktal. Учесниците (31) – студенти и средношколци, активисти на Fraktal, на Граѓанските иницијативи и на Иницијативата на младите за човекови права – расправаа во рамки на четири работни групи. На нив се формираа заеднички предлози, заклучоци и препораки. Воведничари беа Шукрије Гаши (Partners Kosovo-Center for Conflict Managment, Косово), Андреј Носов (Иницијатива на младите за човекови права, Србија) и Филип Павловиќ (Fraktal, Србија).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.