KOMRA rrjeti i pajtimit

11.06.2009.

OJQ-Leskovc, Serbi -11.06.2009.

2009, Konsultimet lokale, OJQ, Serbia

Konsultat i organizoi organizata joqeveritare Gratë për paqen nga Leskovci. Morrën pjesë 30 pjesë- marrës: 21 aktivistë nga organizatat joqeveritare, dy anëtarë të Partisë Demokratike, një anëtar nga Lëvizja serbe e Përtëritjes, përfaqësues të vetera- nëve, një përfaqësuese e pushtetit komunal, dhe dy gazetare, aktiviste të organizatave joqeveritare.
Drejtues ishin Maja Pešić (Gratë në të zeza, Serbi), Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi) dhe Staša Zajović (Gratë në të zeza, Serbi). Debatin e moderoi Jelena Cakić, aktiviste nga Gratëpër paqe nga Vlasotinca. Konsultat i përcolli Bogdan Ivanišević, konsultues i Qendrës Ndërkombëtare për drejtësi tranzicionale. Të gjithë pjesëmarrësit e përkrahën nismën për themelimin e KOMRA. Për këto konsulta ka raportuar TV Leskovac, TV Studio MT, TV K1, JUG press.com.

Konsultat lokale me shoqërinë civile rreth nismës KOMRA