РЕКОМ мрежа за помирување

11.06.2009.

НВО-Лесковац, Србија-11.06.2009.

2009, локални консултации, НВО, Србија

Локални консултации со цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Жените за мирот од Лесковац. Имаше 30 учесници: 21 активист на невладини организации, двајца членови на Демократската странка, еден член на Српското движење на обнова, претставници на ветераните, една претставничка на општинската власт и две новинарки, активистки на невладини организации. Воведничари Маја Пешиќ (Жени во црно, Србија), Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Сташа Зајовиќ (Жени во црно, Србија). Со дебатата модерираше Јелена Цакиќ, актиовистка на Жени во црно, од Власотинце. Консултациите ги следеше Богдан Иванишевиќ, консултант на Меѓународниот центар за транзициска правда. Сите учесници ја поддржаа Иницијативата за основање на РЕКОМ. За консултациите известуваа ТВ Лесковац, ТВ Студио МТ, ТВ  К1, JUGpress.com.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.