KOMRA rrjeti i pajtimit

19.01.2011.

Koalicioni për KOMRA: janar – dhjetor 2010.

Video pasqyra e qëndrimeve, propozimeve dhe mendimeve nga 36 konsultimet nga mbarë ish Jugosllavia në periudhën prej janarit deri në dhjetor të vitit 2010, në të cilat morën pjesë mbi 500 pjesëmarrës/e.

Procesi konsultativ (janar- dhjetor 2010)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.