KOMRA rrjeti i pajtimit

xi forum 2

28.02.2018.

Forumi i XI për Drejtësinë Tranzicionale në vendet post-jugosllave

Sarajevo, Zagreb

Forumi i XI-të për Drejtësinë Tranzicionale në vendet post-jugosllave – programi

Kuvendi i Tetë i Koalicionit për KOMRA – programi

Kuvendi i VIII i Koalicionit për KOMRA-n – kopje e shkruar

Raport mbi përparimin e procesit të themelimit të KOMRA-s

Themelimi i KOMRA-s është tregues i pjekurisë politike të liderëve të vendeve post-jugosllave

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.