KOMRA rrjeti i pajtimit

xi forum 2

28.02.2018.

Forumi i XI për Drejtësinë Tranzicionale në vendet post-jugosllave

Sarajevo, Zagreb

Forumi i XI-të për Drejtësinë Tranzicionale në vendet post-jugosllave – programi

Kuvendi i Tetë i Koalicionit për KOMRA – programi

Kuvendi i VIII i Koalicionit për KOMRA-n – kopje e shkruar

Raport mbi përparimin e procesit të themelimit të KOMRA-s

Themelimi i KOMRA-s është tregues i pjekurisë politike të liderëve të vendeve post-jugosllave