РЕКОМ мрежа за помирување

xi forum 2

28.02.2018.

XI Форум за транзициската правда во постјугословенските земји

Програма

Осмо собрание на Коалицијата за РЕКОМ – дневен ред

Извештај за напредокот на процесот за основање на РЕКОМ

Основањето на РЕКОМ е знак на политичка зрелост на лидерите на постјугословенските земји

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.