РЕКОМ мрежа за помирување

xi forum 2

28.02.2018.

XI Форум за транзициската правда во постјугословенските земји

Програма

Осмо собрание на Коалицијата за РЕКОМ – дневен ред

Извештај за напредокот на процесот за основање на РЕКОМ

Основањето на РЕКОМ е знак на политичка зрелост на лидерите на постјугословенските земји