REKOM mreža pomirenja

pet malih inicijativa

04.03.2022.

REKOM mreža pomirenja podržala pet malih inicijativa koje će doprineti regionalnom pomirenju

REKOM, sabgranting

U okviru prvog poziva sabgranting  programa „Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva – inicijative tranzicione pravde i izgradnje poverenja na Zapadnom Balkanu – REKOM mreža pomirenja“ podržano je pet inicijativa: „Simboli izgubljene prošlosti“ Udruženja Zaboravljena djeca rata (BiH), „Osporavanje propagande kroz sećanje“ organizacije GAIA (Kosovo), „Suočavanje sa prošlošću i pomirenje na Kosovu kroz podizanje svesti o pitanjima nestalih“ Centra za zastupanje demokratske kulture (Kosovo), Kratki igrani film „Milena“ Vojvođanskog građanskog centra (Srbija),   „All we are saying is ‘Give reconciliation a chanceʾ” Strip centra – Veles (Severna Makedonija).

 

Inicijativa „Simboli izgubljene prošlosti“ kao glavni problem prepoznaje dominantnu kulturu sećanja u Bosni i Hercegovini u čijem je središtu muškarac, dok su druga iskustva zanemarena. Cilj projekta je promovisanje drugačije kulture sećanja koja bi uključivala i žene i decu, priznajući i njihovu patnju koja je posledica rata, kroz deljenje njihovih ličnih iskustava sa 15 studenata i studentkinja sa Univerziteta u Sarajevu.

Projekat „Osporavanje propagande kroz sećanje“ dovodi u pitanje pristrasne narative i pogrešne interpretacije koje vode do eskalacije međuetničkih tenzija na Kosovu, kroz seminar koji će okupiti mlade od 21 do 30 godina, žive biblioteke i izložbu na kojoj će biti predstavljeni naslovi i propagandne vesti  u vezi sa nasilnim događajima u periodu od 1998. do 2004. godine u Kosovskoj Mitrovici/Mitrovicë.

U okviru projekta „Suočavanje sa prošlošću i pomirenje na Kosovu kroz podizanje svesti o pitanjima nestalih“ biće organizovano pet fokus grupa sa predstavnicima civilnog društva, medija i akademske zajednice koji će pokušati da ponude rešenje za problem politizacije pitanja nestalih. Biće objavljen poziv za pisanje članaka, od kojih će četiri najbolja biti prevedena i objavljena, a aktivnosti će biti i medijski propraćene u vidu dve emisije, sa ciljem da se pitanje nestalih učini vidljivijim.

Kratki igrani film „Milena“ bavi se prisilnom mobilizacijom izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao i pitanjima krivice, odgovornosti i cene slobode. Cilj je podizanje svesti o utvrđenim sudskim činjenicama publike naklonjene umetnosti, koja do sada nije bila ciljna grupa, kroz umetničku formu kao što je film..

Strip centar – Velesima sličan cilj – da prevaziđe nedostatak kreativnosti u promovisanju pitanja regionalnog pomirenja, tranzicione pravde i suočavanja s prošlošću objavljivanjem namenskog stripa, ali i objavljivanjem poziva za učeničke stripove koji će biti predstavljeni na izložbama i promovisani na druge načine.

Predloge projekta je od 1.9. do 16.10.2021. godine podnelo ukupno 70 organizacija: 16 iz Bosne i Hercegovine, 12 iz Crne Gore, 14 iz Severne Makedonije, 14 sa Kosova i 14 iz Srbije. Selekcioni tim za evaluaciju koji su činili predstavnici partnerskih organizacija na projektu odabrao je 24 (10.11.2021) i pozvao ih da učestvuju na radionicama za jačanje kapaciteta i razvoj projekata.

 

Tokom petodnevnih radionica (6–10.12.2021) učesnici su imali priliku da slušaju istoričarku Marijanu Tomu o instrumentima tranzicione pravde, Anu Milošević, postdoktorsku istraživačicu na Univerzitetu Leuven, o evropeizaciji politika sećanja na Zapadnom Balkanu, dok su naredne dve sesije bile posvećene upoznavanju učesnika sa primerima dobre prakse iz drugih regiona, kroz ulogu civilnog društva u kazivanju istine primenjujući pristup usmeren na žrtve koje je vodio Dario Colmenares Millán, programski direktor Globalne inicijative za pravdu, istinu i pomirenje (GIJTR). Tokom poslednja tri dana, organizacije su predstavljale svoje predloge projekata i sa Anom Marjanović Rudan, ekspertkinjom za razvoj projekata, ali i drugim učesnicima radionica, kroz pitanja i komentare nastojali da detaljnije razrade svoje inicijative do finalne forme, mapiranjem i planiranjem konkretnih aktivnosti i vremenskog okvira u formi akcionog plana. Posle radionica, na zahtev REKOM mreže pomirenja, 19 organizacija je podnelo svoj finalni predlog projekta, akcioni plan i nacrt budžeta do naznačenog roka (15.1.2022).

U drugoj fazi evaluacije, ekspertski tim je u cilju dodatne provere kvaliteta predloga projekata i akcionih planova pregledao i ocenio sve pristigle predloge, na osnovu čega je 30.1.2022. godine odlučeno da će REKOM mreža pomirenja finansijski podržati pet projekata – po jedan iz Severne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine i dva sa Kosova, i da će drugi poziv, za još 12 posebnih inicijativa koje doprinose suočavanju s prošlošću, tranzicionoj pravdi i pomirenju , biti objavljen u martu.

Sabgranting program deo je projekta „Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva – inicijative tranzicione pravde i izgradnje poverenja na Zapadnom Balkanu – REKOM mreža pomirenja“ koji finansijski podržava Evropska unija.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.