KOMRA rrjeti i pajtimit

15.12.2011.

!Zëri Nismës për KOMRA – 1/2011

HYRJE

!E vërteta nuk ka alternativë ……………………………………………………….. 1

AKTUALITET – RISITË MBI KOMRA

!Të mbledhura 542 660 nënshkrime peticioni për KOMRA …………………………………………… 2

!Nisma për KOMRA e përfshirë në Strategjinë për zgjerim dhe raportet e Komisionit Evropian……….. 4

!Letrën përkrahëse KOMRA-s e kanë nënshkruar 155 artistë dhe intelektualë …………………………. 5

!Koalicioni për KOMRA fton për formimin e bazës së të dhënave mbi të pagjeturit …………………………. 7

!Studentët italian përkrahin aktivitetet e Nismës për KOMRA ………………………………………………….. 9

!Bashkësia epistemologjike – kundër “vëllazërisë së qarqeve kriminale” …………………….. 10

KANË THËNË PËR KOMRA-n ………………………………………………………………………. 14

ZËRI I VIKTIMAVE ………………………………………………………………………………….. 15

DEBATET

!Mbi Nismën KOMRA …………………………………………………………………………………………… 17

 

!Zëri Nismës për KOMRA – 1/2011 by Koalicija za REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.