KOMRA rrjeti i pajtimit

Korica glas ALB 19

15.12.2014.

Zëri i Nismës për KOMRA 19/2014

Korica glas ALB 19

 

PËRMBAJTJA

TEMA E NUMRIT

!Pajtimi në vendet post-jugosllave………………2

Dr. Denisa Kostovicova

!Të tejkalohen kufinjtë e tërhequr me vuajtjen kolektive……………..3

Dr. Avila Kilmurray

!Bashkësia për një paqe të qëndrueshme në Irland……………..8

Dr. Sc. Hrvoje Klasiq

!A ekziston dialogu midis bashkësisë shkencore dhe shoqërisë?………………13

Prof. Dr. Zoran Pajiq

!Është e nevojshme të pranohen kërkimfaljet ………………16

Dino Mustafiq

!Nacionalizmi vulgar dhe fashizmi i pagdhendur janë në pushtet 25 vitet e

fundit………………19

Dr. Eric Gordy

!Potenciali i kulturës për të ndërtuar hapësirë për dialog dhe për të lidhur

njerëzit………………23

Dr. Gentian Zyberi

Kërkimfaljet ndaj viktimave janë më të rëndësishme se sa aktgjykimet e

tribunaleve……………..25

Natasha Kandiq

!Nisma për KOMRA mund të korrigjojë kufizimet, të cilat i bart me vete procedura

gjyqësore…………….28

Glas 19_ALB.pdf by KoalicijazaREKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.