KOMRA rrjeti i pajtimit

Picture 026

05.05.2006.

Forumin e Parë Rajonal për Drejtësi Tranzici­onale

Picture 026

 

Nismat dhe perspektivat në Ballkanin Perëndimor

 

Forumin e Parë Rajonal për Drejtësi Tranzici­onale, kushtuar nismave dhe perspektivave për zbardhjen e të vërtetës mbi të kaluarën, e kanë organizuar Qendra Kërkimore­Dokumentuese (BH), Fondi për të drejtën humanitare (Serbi) dhe Documenta (Kroaci), nënshkruesit e Protokollit mbi bashkëpunimin në dokumentimin e krimeve të luftës dhe kundër mos dënimit (prill 2004). Në punën e Forumit kanë marrë pjesë rreth 300 për­faqësues të organizatave për të drejtat e njeriut dhe të shoqatave të viktimave nga rajoni, të Gjykatës dhe Prokurorisë së BH, të kryesisë së BH, Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë në BH, të OSBE­së – Misio­ni në BH, ekspertët ndërkombëtarë për të drejtën tranzicionale, përfaqësuesit e Tribunalit të Hagës, si dhe anëtarët e Grupit punues të partive politi­ke parlamentare të BH i cili në bashkëpunim me Institutin amerikan të paqes, përgatit propozimin e projektligjit për themelimin e Komisionit kombëtar për kërkimin e të vërtetës dhe të pajtimit BH.

Pasqyre e mendineve, propozimeve dhe rekomandimeve

Galeri

Videoja është në dispozicion vetëm në gjuhët BKSM.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.