KOMRA rrjeti i pajtimit

Picture 026

05.05.2006.

Forumin e Parë Rajonal për Drejtësi Tranzici­onale

Picture 026

 

Nismat dhe perspektivat në Ballkanin Perëndimor

 

Forumin e Parë Rajonal për Drejtësi Tranzici­onale, kushtuar nismave dhe perspektivave për zbardhjen e të vërtetës mbi të kaluarën, e kanë organizuar Qendra Kërkimore­Dokumentuese (BH), Fondi për të drejtën humanitare (Serbi) dhe Documenta (Kroaci), nënshkruesit e Protokollit mbi bashkëpunimin në dokumentimin e krimeve të luftës dhe kundër mos dënimit (prill 2004). Në punën e Forumit kanë marrë pjesë rreth 300 për­faqësues të organizatave për të drejtat e njeriut dhe të shoqatave të viktimave nga rajoni, të Gjykatës dhe Prokurorisë së BH, të kryesisë së BH, Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë në BH, të OSBE­së – Misio­ni në BH, ekspertët ndërkombëtarë për të drejtën tranzicionale, përfaqësuesit e Tribunalit të Hagës, si dhe anëtarët e Grupit punues të partive politi­ke parlamentare të BH i cili në bashkëpunim me Institutin amerikan të paqes, përgatit propozimin e projektligjit për themelimin e Komisionit kombëtar për kërkimin e të vërtetës dhe të pajtimit BH.

Pasqyre e mendineve, propozimeve dhe rekomandimeve

Galeri

Videoja është në dispozicion vetëm në gjuhët BKSM.