KOMRA rrjeti i pajtimit

Treći regionalni Forum za tranzicionu pravdu
Reg_forumIII

11.02.2008.

Forumi i III-të Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale

DSCF0861

 

 

 

 

 

Mekanizmat për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës në ish Jugosllavi

Beograd, Serbi

11-12 shkurt i vitit 2008.

Forumin e Tretë Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale e kanë organizuar Fondi për Të Drejtën Humanitare (Serbi), Documenta (Kroaci) dhe Qendra Hulumtuese-Dokumentuese (B dhe H). Në punën e Forumit kanë marrë pjesë mbi 300 përfaqësues të shoqatave të viktimave, viktima të cilat nuk janë anëtarë të shoqatave, veteranë, aktivistë të organizatave për të drejtat e njeriut dhe të organizatave të të rinjve, gazetarë, gjyqtarë, prokurorë, avokatë, deputet, juristë, historian, artistë, studentë dhe nxënës të shkollave të mesme. Forumin e kanë hapur kryetari i Kuvendit Popullor të Republikës së Serbisë Oliver Duliq dhe Raportuesi Special i Parlamentit Evropian për Serbi, Jelko Kacin, të cilët fuqishëm e kanë përkrahur qasjen rajonale në ballafaqimin me të kaluarën. Për Forumin kanë raportuar: Politika, Dnevni avaz, SRNA, Tanjug, Danas, Blic, Tribune, INA, RTS, TV FOX, Radio Slobodna Evropa, ZaMirZINE.net.

Madeleine Fullard, hulumtuese në Komisionin Jugoafrikan për të Vërtetën dhe Pajtimin dhe  Sofia Macher, anëtare e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtimin në Peru, kanë folur për themelimin, punën, strukturën dhe përbërjen si dhe për efektet e komisioneve të cekura për vërtetimin e fakteve të së kaluarës.

Në Forumin e Tretë Rajonal është konkretizuar debati i deriatëhershëm mbi mekanizmat jashtëgjyqësorë – fillohet të flitet mbi nevojën për themelimin e një organi rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës. Pjesëmarrësit e Forumit e kanë mbështetur nismën e FDH-së, Documente dhe QHD-së mbi themelimin e organit rajonal (komisionit rajonal), si dhe propozimin që në konsultime me shoqërinë civile të formësohet mandati, aktivitetet dhe objektivat e atij organi.

Për herë të parë është organizuar dëgjimi publik i viktimave, të cilin pjesëmarrësit e kanë vlerësuar si një aktivitet të rëndësishëm të komisionit të ardhshëm rajonal, që mund të nxis bashkëndjesinë me viktimat e bashkësive të tjera etnike.

Forumi i Tretë Rajonal për drejtësi tranzicionale

Galeri

Videoja është në dispozicion vetëm në gjuhët BKSM.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.