KOMRA rrjeti i pajtimit

26.09.2009.

Gazetarët -Novi Sad, Serbi -26.09.2009.

2009, Gazetarët, Konsultimet rajonale, Serbia

Konsultimet rajonale me gazetarët i ka organizuar Shoqata e Pavarur Gazetarëve të Vojvodinës (Serbi). Në tubim kanë qenë prezent gjithsej 47 pjesëmarrës, themelues, drejtor, kryeredaktor,redaktor dhe gazetar të mediave nga rajoni. Ligjërues kanë qenë Bogdan Ivanisheviq nga Qendra Ndërkombëtare për Drejtësinë në Tranzicion, Natasha Kandiq (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi) dhe Vesna Tersheliq (Documenta, Kroaci). Moderator kanë qenë Dinko Gruhonjiq (Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës, Serbi), Eugen Jakovçiq (Documenta, Kroaci) dhe Aleksandar Trifunoviq (Buka, BeH). Nga takimi kanë raportuar agjencia e lajmeve SRNA (BeH), TV B92 dhe Radio Pançeva.

Propozimet, mendimet, rekomandimet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.