KOMRA rrjeti i pajtimit

29.05.2010.

Shoqatat e viktimave –Tuzëll, B dhe H-29.05.2010.

2010, B dhe H, Konsultimet nacionale, Projekt Statuti, Shoqatat e viktimave

Konsultimet nacionale me shoqatat e viktimave mbi draft Statutin për KOMRA i ka organizuar Shoqata e gazetarëve të BH-së. Në këtakim morrën pjesë 28 pjesëmarrës të shoqatave nga BdheH. Moderatore e takimit ishte Dženana Karup Druško, nënkryetare e Shoqatës së gazetarëve të BH-së dhe anëtare e Këshillit Koordinues të Koalicionit për KOMRA. Ligjërues ishin Amir Kulagić (Këshilli Koordinues i Koalicionit për KOMRA), Anđelko Kvesić (Këshilli Koordinues i Koalicionit për KOMRA) dhe Dejan Kožul (koordinator rajonal i procesit konsultativ për KOMRA).

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.