РЕКОМ мрежа за помирување

29.05.2010.

Здружение на жртвите-Tузла, БиХ-29.05.2010.

2010, БиХ, здружение на жртвите, Национални консултации, Нацрт статут

Национални консултации со здруженијата на жртвите за Нацрт статутот на РЕКОМ

Организатор беше здружението БХ Новинари. На собирот учествуваа 28 претставници на здруженија од БиХ. Модераторка на собирот беше Џенана Каруп Друшко, потпретседателка на Здружението БХ Новинари и членка на Координативниот совет на Коалиција за РЕКОМ. Воведничари беа Амир Кулагиќ (Координативен совет на Коалиција за РЕКОМ), Анѓелко Квесиќ (Координативен совет на Коалиција за РЕКОМ) и Дејан Кожул (регионален координатор на консултативниот процес за РЕКОМ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Statut – komentari

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.