KOMRA rrjeti i pajtimit

22.10.2010.

Bashkësitë lokale -Pakrac, Kroaci -22.10.2010.

2010, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale, Kroacia, Projekt Statuti

Konsultimet nacionale me komunitetet lokale mbi projekt statutin e KOMRA-s

Konsultimet i ka organizuar Dokumenta nga Zagrebi dhe Delfin nga Pakraci, në Hallën e Madhe të qytetit të Pakracit në Kroaci, në datën 22 tetor të vitit 2010. Kanë marrë pjesë mbi 50 pjesëmarrës/e, që merren me aktivizmin në komunitetet e veta lokale nga e gjithë Kroacia si dhe disa sish nga B dhe H dhe Serbia.

Draft statuti – komentet