KOMRA rrjeti i pajtimit

22.10.2010.

Bashkësitë lokale -Pakrac, Kroaci -22.10.2010.

2010, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale, Kroacia, Projekt Statuti

Konsultimet nacionale me komunitetet lokale mbi projekt statutin e KOMRA-s

Konsultimet i ka organizuar Dokumenta nga Zagrebi dhe Delfin nga Pakraci, në Hallën e Madhe të qytetit të Pakracit në Kroaci, në datën 22 tetor të vitit 2010. Kanë marrë pjesë mbi 50 pjesëmarrës/e, që merren me aktivizmin në komunitetet e veta lokale nga e gjithë Kroacia si dhe disa sish nga B dhe H dhe Serbia.

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.