KOMRA rrjeti i pajtimit

27.02.2010.

Të Rinjtë -Daruvar, Kroaci -27.02.2010.

2010, Konsultimet lokale, Kroacia, Të Rinjtë

 

Daruvar, Kroaci

27. mars 2010.

Konsultimet me të rinjtë janë organizuar nga Qendra për zhvillim të shoqërisë civile – Delfin nga Pakraci si dhe nga Dokumenta nga Zagrebi (Kroaci). Në konsultime kanë marrë pjesë më shumë se 40 pjesëmarrës dhe pjesëmarrëse. Ligjërues ishin Mirjana Billopavlloviq, (Delfin, Pakrac) Eugen Jakovqiq (Dokumenta, Zagreb), Darija Mariq (Dokumenta, Zagreb), Cvijeta Senta (Qendra për studime të paqes, Zagreb), Marko Velliqkoviq (Qendra për zhvillim të resurseve civile, Nish, Serbi) dhe Ivan Novosel (Legalis, Zagreb). Konsultimet janë përcjellë nga mediat dhe në emisionet e tyre informative reportazhat mbi konsultimet kanë emituar NET televizioni (televizioni i pavarur, Kutina), HRT (Radio Televizioni Kroat) në emisionin Panorama e Komunave dhe radio lokale –Radio Daruvar.

Opinionet, propozimet dhe rekomandimet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.