KOMRA rrjeti i pajtimit

25.09.2009.

Intelektualët-Novi Sad, Serbi – 25.09.2009.

2009, Intelektualët, Konsultimet nacionale, Serbia

Konsultimet kombëtare me intelektualët i ka organizuar Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës (NDNV, Serbi). Kanë marrë pjesë 35 individ, profesorë universiteti, bashkëpunëtorë shkencor, nga institutet dhe muzetë, avokatë, përfaqësues të OJQ dhe të mediave. Ligjërues kanë qenë Bogdan Ivanisheviq nga Qendra Ndërkombëtare për të Drejtën në Tranzicion dhe Dragan Popoviq nga Fondi për të Drejtën Humanitare (Serbi). Dinko Gruhonjiq (NDNV), e ka moderuar tubimin. Radio Novi Sad, TV Pink, NDNV, TV Vojvodina dh TV Apolo kanë raportuar nga tubimi.

Propozimet, mendimet, rekomandimet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.