KOMRA rrjeti i pajtimit

03.12.2009.

Të Rinjtë -Selce, Kroaci -03.12.2009.

2009, Konsultimet nacionale, Kroacia, Të Rinjtë

Konsultimet nacionale me të rinjtë në Kroaci i kanë organizuar Rrjeti i të Rinjve të Kroacisë dhe OJQ Documenta nga Zagrebi, me 46 pjesëmarrës. Ligjërues ishin Eugen Jakovčić (Documenta, Zagreb, Kroaci) dhe Ivan Novosel (Legalis, Zagreb, Kroaci). Takimin e moderoi Emina Bužinkić (Rrjeti i të Rinjve në Kroaci, Zagreb, Kroaci). 

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimet dhe opinionet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.