РЕКОМ мрежа за помирување

03.12.2009.

Млади-Селце, Хрватска-03.12.2009.

2009, млади, Национални консултации, Хрватска

Национални консултации со младите за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Национални консултации со младите во Хрватска организираа Мрежата на младите во Хрватска и НВО Documenta од Загреб, и тоа со 46 учесници. Предавачи беа Еуген Јаковчиќ (Documenta, Загреб, Хрватска) и Иван Новосел (Legalis, Загреб, Хрватска). Со расправата модерираше Емина Бужинкиќ (Мрежата на младите во Хрватска, Загреб, Хрватска).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Pregled prijedloga, preporuka i mišljenja

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.