KOMRA rrjeti i pajtimit

28.04.2010.

Bashkësia lokale -Zhepçe, B dhe H-28.04.2010.

2010, Bashkësia lokale, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale

Shoqata e gazetarëve të BeH-së dhe shoqata e të burgosurve të kampeve të përqendrimit të Kroacisë, organizuan konsultimet me komunitetin lokal, në të cilin morën pjesë 37 përfaqësues të viktimave (posaçërisht të të burgosurve të kampeve të përqendrimit), organizatave joqeveritare, politikanë, përfaqësues të autoriteteve lokale, të kantoneve dhe federatave, si dhe gazetarë. Fjalën hyrëse e mbajtën Borka Rudić, sekretare e shoqatës së Gazetarët e BeH, (Sarajevë, BeH), dhe Sudbin Musić (Shoqata Prijebor ’92) dhe anëtarë i Koalicionit të KOMRA-së.

Shqyrtimet e propozimeve, opinioneve dhe rekomandimeve

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.