РЕКОМ мрежа за помирување

28.04.2010.

Локална заедница-Жепче, БиХ-28.04.2010.

2010, БиХ, Локални заедници, локлани консултации

Консултации со локалната заедница за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Здружението БХ Новинари и Хрватската заедница на логораши од Жепче организираа консултации со локалната заедница на кои учествуваа 37 претставници на жртвите (посебно на логорашите), невладини организации, политичари, претставници на локалните, кантоналните и федералните власти и новинари. Воведничари беа Борка Рудиќ, секретар на Здружението БХ Новинари (Сараево, БиХ) и Судбин Мусиќ (Здружение на логораши Приједор 92 и член на Коалицијата за РЕКОМ).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.