KOMRA rrjeti i pajtimit

14.09.2010.

Komunitetet lokale –Podgoricë, Mali i Zi -14.09.2010.

2010, Komunitetet lokale, Konsultimet nacionale, Mali i Zi

Konsultimet nacionale me përfaqësuesit e komuniteteve lokale në Malin e Zi, u organizuan nga Qendra për Edukim Qytetarë (QEQ/CGO), në Podgoricë. Fjalën hyrëse e mbajtën Tarzan Milošević, Kryetar i Komunës së Bjello Poljes, Vladimir Mrčević, Nënkryetar i Komunë së Herceg Novit, Tea Gorjanc Prelević, nga Aksioni për të Drejtat e Njeriut dhe Dragoljub Vuković, nga PCNEN. Takimin e moderuan Daliborka Uljarević, drejtoreshë ekzekutive në QEQ (CGO) në Podgoricë, si dhe Dragoljub Vuković, ndërsa morën pjesë 27 pjesëmarrës, përfaqësues nga komunitetet lokale, politikanë dhe gazetarë.

Takimin e përcollën një numër i madh i medieve nga Mali i Zi, Antena M, Radio Mali i Zi, Pro TV, Lajmet TV, Mina, TV Mali i Zi, Radio Evropa e lirë, In TV, Lajmet, Pobjeda, Atlas TV dhe MBC TV.

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimeve dhe opinionet