KOMRA rrjeti i pajtimit

14.09.2010.

Komunitetet lokale –Podgoricë, Mali i Zi -14.09.2010.

2010, Komunitetet lokale, Konsultimet nacionale, Mali i Zi

Konsultimet nacionale me përfaqësuesit e komuniteteve lokale në Malin e Zi, u organizuan nga Qendra për Edukim Qytetarë (QEQ/CGO), në Podgoricë. Fjalën hyrëse e mbajtën Tarzan Milošević, Kryetar i Komunës së Bjello Poljes, Vladimir Mrčević, Nënkryetar i Komunë së Herceg Novit, Tea Gorjanc Prelević, nga Aksioni për të Drejtat e Njeriut dhe Dragoljub Vuković, nga PCNEN. Takimin e moderuan Daliborka Uljarević, drejtoreshë ekzekutive në QEQ (CGO) në Podgoricë, si dhe Dragoljub Vuković, ndërsa morën pjesë 27 pjesëmarrës, përfaqësues nga komunitetet lokale, politikanë dhe gazetarë.

Takimin e përcollën një numër i madh i medieve nga Mali i Zi, Antena M, Radio Mali i Zi, Pro TV, Lajmet TV, Mina, TV Mali i Zi, Radio Evropa e lirë, In TV, Lajmet, Pobjeda, Atlas TV dhe MBC TV.

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimeve dhe opinionet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.