KOMRA rrjeti i pajtimit

06.10.2007.

Të rinjtë -Osijek, Kroaci -06.10.2007.

2007, Konsultimet nacionale, Kroaci, Të Rinjtë

Të Rinjtë (Mladi)-Osijek, Kroaci -06.10.2007.

Konsultimet i kanë organizuar Documenta – Qendra për ballafaqim me të kaluarën dhe Rrjeti i të Rinjve i Kroacisë. Këto janë, për nga radha, të dytat Konsultime me organizatat e të rinjve në ballafaqim me të kaluarën dhe qëllimi i tyre ka qenë të analizohet roli i të rinjve në procesin e heqjes së trashëgimisë negative në rrafsh personal dhe në atë shoqëror si dhe në nivel të institucioneve dhe, në bazë të përfundimeve dhe të rekomandimeve nga Konsultimet nacionale me organizatat e të rinjve, të mbajtura në datën 20 korrik të vitit 2007 në Zagreb, përmes punës në disa grupe, të arrihet deri te propozimet konkrete të aktiviteteve.

Diskutimin, me fjalët e tyre hyrëse, e kanë hapur: Vesna Tersheliq, Documenta – Qendra për ballafaqim me të kaluarën, Zagreb, Emina Buzhinkiq, Rrjeti i të Rinjve të Kroacisë, Zagreb, dhe Katarina Kruhonja, Qendra për Paqe, Jodhunë dhe të Drejta të Njeriut, Osijek. Në takim kanë qenë të pranishëm rreth 20 përfaqësues/e të organizatave të të rinjve, kurse në takim kanë qenë të pranishme edhe kolegët/et nga Serbia

Konsultimet Artistët 2006

Në takim është biseduar, në kuadër të sesionit, edhe Përgjegjësia artistike, Liria artistike dhe hapësira kulturore, Përgjegjësia artistike dhe kujtesa historike.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.