РЕКОМ мрежа за помирување

06.10.2007.

Mлади-Осијек, Хрватска-06.10.2007.

2007, млади, Национални консултации, Хрватска

Националните консултации со организациите на младите засоочување со минатото

Млади-Осијек, Хрватска-06.10.2007.

Консултациите беа организирани од Documenta – Центар за соочување со минатото и Мрежата на Младите на Хрватска. Тоа беа втори по ред Консултации со организациите на младите за соочување со минатото, и нивната цел беше да се aнализира улогата на организациите на младите во процесот на преиспитување на негативното наследство на лично и на општествено ниво, како и на ниво на институциите, па врз основа на заклучоците и препораките од Националните консултации со организациите на младите oдржани на 20 јули 2007 во Загреб, преку работа во неколку работни групи, да се дојде до поконкретни предлози за активности.

Дискусиите започнаа со воведните излагања на: Веснa Тершелич, Documenta – Центар за соочување со минатото, Загреб, Eмина Бужинкиќ, Mрежа на Младите на Хрватска, Загреб и Kaтарина Крухоња, Центар за мир, ненасилство и човекови права Осијек. На собирот присуствуваа околу 20 претставници/претставнички на организациите на младите, а присуствуваа и колеги и колешки од Србија.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Izveštaj

Lista sudionika

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.