KOMRA rrjeti i pajtimit

15.04.2009.

Studentët-Prishtinë, Kosovë -15.04.2009.

2009, Konsultimet nacionale, Serbia, Studentët

Konsultat i organizoi organizata joqeveritare e të rinjve Integra. Në to morën pjesë 40 studentë, ndërkaq diskutimin e përcollën tre monitorues nga shoqata e viktimave. Katër parafolësit, Kushtrim Koliqi (Integra, Kosovë), Shukrije Gashi (Partners Kosova-Center for Conflict Managment, Kosovë), Bekim Blakaj (Fondi për të Drejtën Humanitare, Kosovë) dhe Ivan Novosel (Legalis, Kroaci), në pajtim me rendin e ditës, bënë një hyrje të shkurtër në temë. Tekstin e vetëm e publikoi KosovaPress.

Konsultat kombëtare me studentë për iniciativën KOMRA

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.