РЕКОМ мрежа за помирување

15.04.2009.

Студенти-Приштина/Prishtinë, Косово -15.04.2009.

2009, Косово, Национални консуолтации, студенти

Национални консултации со студентите за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација на младите Integra. Учествуваа 40 студенти, а тројца посматрачи од здруженија на семејствата на жртвите, ја следеа дискусијата. Четворицата воведничари, Куштрим Колиќи (Integra, Косово), Шукрије Гаши (Partners Kosovo-Center for Conflict Managment, Косово), Беким Блакај (Фонд за хуманитарно право Косово) и Иван Новосел (Legalis, Хрватска), дадоа кратки воведи во темите, според дневниот ред. Единствен прилог објави КосовоPress.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Izveštaj

Narativni izvestaj

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.