РЕКОМ мрежа за помирување

15.04.2009.

Студенти-Приштина/Prishtinë, Косово -15.04.2009.

2009, Косово, Национални консуолтации, студенти

Национални консултации со студентите за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација на младите Integra. Учествуваа 40 студенти, а тројца посматрачи од здруженија на семејствата на жртвите, ја следеа дискусијата. Четворицата воведничари, Куштрим Колиќи (Integra, Косово), Шукрије Гаши (Partners Kosovo-Center for Conflict Managment, Косово), Беким Блакај (Фонд за хуманитарно право Косово) и Иван Новосел (Legalis, Хрватска), дадоа кратки воведи во темите, според дневниот ред. Единствен прилог објави КосовоPress.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Izveštaj

Narativni izvestaj

Transkript