KOMRA rrjeti i pajtimit

10.05.2009.

Artistët-Prishtinë/Priština, Kosovë-10.05.2009

2009, artistët, Konsultimet nacionale, Kosovë

Konsultat Kombëtare me artistët lidhur me iniciativën KOMRA

 

Konsultat me artistët lidhur me Iniciativën KOMRA i ka organizuar Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR) nga Prishtina, anëtare e Koalicionit për KOMRA. Morën pjesë 10 artist, kryesisht artist të artit dramatik, nga të cilët shumica janë aktiv në organizata joqeveritare, dhe 22 vëzhgues, numri më i madh nga YIHR, dy nga organizatat ndërkombëtare dhe një vëzhgues nga ambasada Zvicerane. Në konsulta morri pjesë një gazetar. Fjalën hyrëse e paraqitën Natasa Kandic (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), Haris Pasovic (regjisor teatri nga Sarajeva, BH), dhe Salem Corbo (Kthimi dhe Mbijetesa e Qëndrueshme, BH). Raportoi Koha Ditore.

Konsultat Kombëtare me artistët lidhur me iniciativën KOMRA

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.