РЕКОМ мрежа за помирување

10.05.2009.

Umetnici-Priština, Kosovo-10.05.2009.

2009

Национални консултации со уметниците за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите со уметниците за Иницијативата за РЕКОМ ги организираше Иницијативата на младите за човекови права на Косово (YIHR) од Приштина/Prishtinë, членка на Коалицијата за РЕКОМ. Учествуваа 10 уметници, претежно драмски уметници, од кои повеќето се активни и во невладините организации, и дури 22 посматрачи, најголем дел од YIHR, двајца од меѓународни организации и еден посматрач од швајцарската амбасада. Во консултациите учествуваше и еден новинар. Воведничари беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Харис Пашовиќ (театарски режисер од Сараево, БиХ), и Салем Чорбо (Здружение Враќање и одржлив опстанок, БиХ). Известуваше Koha Ditore.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.