KOMRA rrjeti i pajtimit

11.04.2009.

Shoqatat e viktimave, personat e kthyer dhe OJQ –Bijeljinë, B dhe H-11.04.2009.

2009, B dhe H, Konsultimet lokale, OJQ, Shoqatat e viktimave

Konsultat e para lokale në Bosnje dhe Hercegovinë i organizoi organizata joqeveritare Kthimi dhe mbijetesa e qëndrueshme. Në konsultat morën pjesë 26 përfaqësues të organizatave joqeveritare, kryesisht të shoqatave të viktimave dhe të sho- qatave tjera të qytetarëve. Tre nga të pranishmit kanë qenë gazetarë dhe njëkohësisht aktivistë të organizatave joqeveritare. Në konsultat mor- ri pjesë edhe përfaqësuesi i Bashkësisë Islame në Bijelinë. Konsultat i ka vëzhguar përfaqësuesi i Misionit të Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim (OSBE), zyra në Bijelinë. Fjalët hyrëse mbajtën Vehid Šehid (Forumi qytetarëve i Tuzllës, BH), Salem Čorbo (Kthimi dhe mbijetesa e qëndrueshme, BH), Nataša Kandid (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), dhe Bogdan Ivaniševid (Qendra ndërkombëtare për drejtësi tranziciona- le). Lajme për konsultat kanë botuar gazeta ditore Avaz, EuroBlic, RTRS, RTV BN.

Konsultat lokale me shoqatat e viktimave mbi nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.